Rådgivning og forvaltning

Secure Spectrums formueforvaltning og -rådgivning har til formål at sikre det størst mulige afkast med en risikoprofil, der matcher den enkelte kunde. Vores kunder spænder over privatpersoner, familiekontorer, fonde, pensionsselskaber mv. Vores rådgivning er forskellig alt efter om kunden f.eks. er en privatperson eller et pensionsselskab, men fællesnævneren er kvalitet – kvalitet i produkter og forvaltere. Vi giver alle slags investorer adgang til den bedste rådgivning og de dygtigste forvaltere.

Investeringsfilosofi

Spredning-morkerod4

Spredning af investeringerne

Vores kunder opnår de bedste risikojusterede afkast ved at diversificere sin portefølje på tværs af flere aktivklasser. Vores kunder er således både investereret i likvide aktiver, såsom aktier og obligationer, og illikvide aktiver, såsom hedgefonde, private equity, alternativ energi mv.

De bedste forvaltere til hver aktivklasse

Det skaber værdi at finde de dygtigste forvaltere globalt inden for hver enkelt aktivklasse. Ved at vi samler kapitalen fra vores kunder øger det vores adgang til disse verdensklasseforvaltere, og tilmed til prisniveauer, der modsvarer, hvad de allerstørste institutionelle investorer får tilbudt.

Formuebevarende og skræddersyet investeringsstrategi

Man opnår det bedste afkast ved at have en skræddersyet afkast/risiko-profil og en langsigtet investerings-strategi.

Merafkast efter omkostninger

Modelporteføljen afspejler Secure Spectrums foreslåede strategi og taktik for en kunde, der ønsker en strategisk aktieandel på 40%, ofte defineret som middelrisiko.

Da alle Secure Spectrums kunder har skræddersyede porteføljer, fungerer modelporteføljen som et pejlemærke for, hvad en standardiseret kunde har opnået i performance.

Figuren viser, at modelporteføljen siden januar 2017 har leveret et annualiseret afkast efter omkostninger på 6,1% og et merafkast på 0,6% efter omkostninger i forhold til et benchmark sammensat af ETF’er (Q1 2021).

Udover at slå benchmark har modelporteføljen leveret et afkast, der er mere end 1% højere p.a. end et gennemsnit af sammenlignelige balancerede investeringsforeninger i Danmark, jf. afkastdata fra Bloomberg.

Secure Spectrums modelportefølje